1 2 3 4 5 >

TB về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu: cung cấp thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.Thuộc dự án: mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ năm 2018.

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU:CUNG CẤP THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM.THUÔC DỰ ÁN: MUA SẮM THIẾT BỊ KÝ SỐ HSM

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA NĂM 2018.THUỘC DỰ ÁN:CUNG CẤP THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU. GÓI THẦU:CUNG CẤP MÁY IN DI ĐỘNG NĂM 2017.THUỘC DỰ ÁN: MUA MÁY IN DI ĐỘNG ĐỢT 3 NĂM 2017

Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu:Mua sắm thiết bị tường lửa năm 2017.Thuộc dự án: cung cấp thiết bị tường lửa.

THƯ MỜI THẦU
5/10/2017 2:09:32 p.m.

THƯ MỜI THẦU

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU.GÓI THẦU: MUA SẮM BẢN QUYỀN PHẦN MỀM.THUỘC DỰ ÁN:TRANG BỊ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

TB về kết quả chỉ định thầu.Gói thầu: cung cấp máy in đi động. Thuộc dự án: Mua máy in di động 

THông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy chủ. Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị hệ thống máy chủ

Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu cung cấp thiết bị Datalogger. Thuộc dự án: mua sắm thiết bị Datalogger (đợt 1) năm 2017.