1 2 3 4 5 >

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ DỜI NHANH, BỒI THƯỜNG, ĐÓNG MỞ NƯỚC ĐHN

CÁC QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN KHÁCH HÀNG

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP, SỬ DỤNG NƯỚC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2007/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ SẢN XUẤT , CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT, CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH

QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THU TIỀN NƯỚC MỘT LẦN TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG (Cập nhật ngày 21/9/2018)

Thông Báo căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ đầu tháng 8 năm 2018 Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho công tác gắn mới, dời, bồi thường, kiểm định, bấm chì, truy thu tiền nước ..." 

TB Về việc ngưng triển khai dịch vụ thanh toán hóa đơn tại Viễn Thông A

THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI MỞ RỘNG KÊNH THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VIETTEL