< 3 4 5 6 7 >

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 04/03/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 21/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 24/02/2014.

TB Tam ngưng cung cấp nước các tuyến đường hẻm thuộc các tuyến đường 266 Bùi Minh Trực từ 10h00 thứ sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2014 đến 17h00 thứ sáu ngày 28 tháng 02 năm 2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 25/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 27/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 14/02-2014

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 18/02/2014.

Kế hoạch khảo sát hồ sơ gắn mới nhận 19/02/2014.

TB V/v nước yếu, mất nước khu vực phường Binh Trị Đông, phường Bình Trị Đông A, Phường Bình Hưng Hòa A Quận Bình Tân từ 22h00 thứ 6 ngày 21/02/2014 đến 05h00 ngày 22/02/2014, từ 22h00 thứ 7 ngày 22/02/2014 đến 05h00 ngày 23/02/2014.