1 2 3 4 5 >

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN DỰ HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019.

NGHỊ QUYẾT HỌP HĐQT NGÀY 11/02/2019.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CPCN CHỢ LỚN

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2018 về ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018

Văn bản công bố thông tin Nghị Quyết họp Hội Đồng Quản trị ngày 17.8.2018 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 17.08.2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018