1 2 3 4 5 >

Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 của HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng mua vật tư của Công ty TNHH thương mại N.T.P.

Nghị quyết V/v ký kết hợp đồng đào tạo thi nâng bậc cho công nhân

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. V/v bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/NQ-HĐQT ngày 24/09/2019 về việc bầu bổ sung thành viên BKS

Thư mời nhận cổ tức năm 2018.

Nghị quyết phiên họp ngày 11/9/2019.

TB Công bố thông tin về việc bà Dương Quỳnh Nga không còn là thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết phiên họp ngày 28/8/2019

Giải trình lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét và 6 tháng đầu năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG NĂM 2019.