< 1 2 3 4 5 >

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CPCN CHỢ LỚN

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2018 về ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018

Văn bản công bố thông tin Nghị Quyết họp Hội Đồng Quản trị ngày 17.8.2018 

Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày 17.08.2018.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018)