Lịch sử hình thành


 Quá trình hình thành

           Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn (tên gọi trước khi cổ phần hóa) là một đơn vị trực thuộc Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao Thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh, có con dấu riêng để giao dịch theo qui định của Nhà nước. Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động ngày 28/3/1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải tạo và phát triển mạng lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và doanh thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn quận 5,6,8, Bình Tân.

        Tháng 02/2004 áp dụng Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh số 832/QĐ-CN-TCLDTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh được hạnh toán các khoản thu chi đối với Công ty Cấp nước, hàng tháng lập kế hoạch cấp vốn và báo về Công ty Cấp nước bảng cân đối tài khoản phát sinh và các bảng kê tài khoản chi tiết.

         Ngày 24/04/2005 Chi nhánh chính thức bổ sung thêm ngành tái lập mặt đường đối với công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 302149.

         Thực hiện chủ trương thành lập Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, ngày 04/04/2005, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 1437/QĐ-UB thành lập Ban chi đạo cổ phần hóa doanh nghiệp của các công ty Nhà nước thuộc Công ty Cấp nước Thành phồ Hồ Chí Minh, trong đó có Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn.

          Ngày 31/08/2005 Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn ra quyết định số 66/QĐ-TCT-TC thành lập Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn.

          Ngày 30 tháng 12 năm 2005 UBND Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định số 6656 QĐ-UBND, về phê duyệt phương án và chuyển Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn thành Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

          Chi nhánh Cấp nước Chợ Lớn tổ chức Đại hội Cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn vào ngày 02/12/2006.

 Địa bàn quản lý

            Bao gồm các khu vực Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân. Công ty hiện đang trực tiếp quản lý và sở hữu trên 1.313.182m đường ống cấp 3, cung cấp nước trực tiếp đến các hộ dân. Tổng số đồng hồ nước trên mạng 280.806 (tính đến 30/8/2018). 

 Ngành nghề kinh doanh

            Ngành nghề kinh doanh Công ty được phép (theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4116000542 ngày 21/10/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp).

  • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).
  • Tư vấn xây dựng các công trình cấp nước, công trình dân dụng – công nghiệp, giám sát thi công xây dựng công trình cấp-thoát nước (trừ khảo sát xây dựng).
  • Mua bán máy móc thiết bị, vật tư ngành cấp nước, đại lý ký gửi hàng hóa.
  • Xây dựng công trình cấp nước.
  • Thiết kế kết cấu công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự án, thẩm tra thiết kế.
  • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và các công trình khác.