Thông báo thu chi phí kiểm định đồng hồ nước

21/10/2010 12:00:00 a.m.
 
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
_______________
PHÒNG KINH DOANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
 
              Quận 5, ngày       tháng 10 năm 2010.
 
 
THÔNG BÁO
V/v thu chi phí kiểm định đồng hồ nước
theo yêu cầu của khách hàng
__________________
 

Cỡ ĐHN
Chi phí kiểm định
Chi phí quản lý, vật tư, nhân công
Chi phí tháo gỡ
Chi phí vận chuyển
Tổng cộng
15-25 ly
15.000
85.000
 
 
100.000
40-50 ly
80.000
120.000
 
 
200.000
80-150 ly
600.000
 
100.000
500.000
1.200.000
200-400 ly
1.000.000
 
200.000
500.000
1.700.000

 
Mức thu nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)