Thông báo thu chi phí kiểm định đồng hồ nước

 
TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CHỢ LỚN
_______________
PHÒNG KINH DOANH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________
 
              Quận 5, ngày       tháng 10 năm 2010.
 
 
THÔNG BÁO
V/v thu chi phí kiểm định đồng hồ nước
theo yêu cầu của khách hàng
__________________
 

Cỡ ĐHN
Chi phí kiểm định
Chi phí quản lý, vật tư, nhân công
Chi phí tháo gỡ
Chi phí vận chuyển
Tổng cộng
15-25 ly
15.000
85.000
 
 
100.000
40-50 ly
80.000
120.000
 
 
200.000
80-150 ly
600.000
 
100.000
500.000
1.200.000
200-400 ly
1.000.000
 
200.000
500.000
1.700.000

 
Mức thu nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)