Điều chỉnh tăng giá nưóc sạch thương phẩm thêm 40 đồng/m3

1/11/2010 12:00:00 a.m.

Quyết định số:102/2008/QĐ-UBND và công văn số:63/TCT-HTPTKD
Nội dung Quyết định số:102/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (click vào đây để xem chi tiết)

Nội dung công văn số:63/TCT-HTPTKD về việc thực hiện Quyết định số:102/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND Thành phố về việc thực hiện chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trương rừng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (click vào đây để xem chi tiết)