Thông Báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm thiết bị bút dò bể. Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị bút dò bể.

6/04/2017 9:56:26 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: