Thông Báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm thiết bị bút dò bể. Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị bút dò bể.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: