THông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu:mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ.Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị dò tìm rò rỉ

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: