BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2017

Bảng giải trình các chỉ tiêu tài chính Quí 1 năm 2017 tại đây

Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 tại đây