Thông báo khởi công ngày 24/04/2014

Xin vui lòng xem chi tiết Tại đây