Thông báo khởi công ngày 25/04/2014

Xin vui lòng xem chi tiết Tại đây