Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu cung cấp thiết bị Datalogger. Thuộc dự án: mua sắm thiết bị Datalogger (đợt 1) năm 2017.

19/05/2017 2:33:53 p.m.