Thông báo khởi công ngày 08/05/2014

Xin vui lòng xem chi tiết Tại đây