Thông báo khởi công ngày 16/05/2014

Xin vui lòng xem chi tiết Tại đây