THông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu: Mua sắm thiết bị hệ thống máy chủ. Thuộc dự án: Mua sắm thiết bị hệ thống máy chủ