Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

21/06/2017 4:18:41 p.m.

Sáng ngày 06/06/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham dự của 128 cổ đông tương ứng với 10.481.178 cổ phần, chiếm tỉ lệ 80,62% trên tổng số13 triệu cổ phần của 549 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả 100% thống nhất  thông qua các nội dung:

-  Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

-  Kế hoạch tài chính năm 2017.

-  Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

-   Điều chỉnh thù lao HĐQT và BKS từ năm 2017.

-   Chuyển giao quyền và nghĩa vụ cấp nước trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV.

Cũng tại Đại hội, HĐQT đã báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017 và sau khi thông qua Quy chế bầu cử kết quả kiểm phiếu và danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

    Đại hội thống nhất bầu 07 thành viên có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

 1. Ông Nguyễn Văn Dũng
 2. Ông Lê Trọng Hiếu
 3. Ông Đặng Đức Hiền
 4. Ông Trần Quang Minh
 5. Ông Nguyễn Thanh Phong
 6. Ông Lê Huy Hùng
 7. Ông Trần Văn Châu

Kết quả bầu phiên họp đầu tiên của Hội đồng Quản trị, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Văn Dũng

Hội đồng Quản trị thống nhất bổ nhiệm Ban Giám đốc Công ty và Kế toán trưởng:

Giám đốc: Ông Lê Trọng Hiếu;

Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Thanh Tâm và Ông Nguyễn Hữu Hiệp;

     Kế toán trưởng: Bà Vũ Thị Như Quỳnh.

Thống  nhất bầu 05 thành viên có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017 – 2022 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

 1. Bà Trương Thị Thanh Nhung
 2. Bà Dương Quỳnh Nga
 3. Bà Lại Thị Thu
 4. Ông Nguyễn Ngọc Lương
 5. Bà Lê Thị Kim Xuyến

Kết quả bầu phiên họp đầu tiên của Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017-2022:

Trưởng ban Kiểm soát (chuyên trách): Bà Lại Thị Thu.

Đoàn chủ tịch đại hội

 

Ban HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội

Ban BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội

 

Ban giám đốc, kế toán trưởng nhiệm kỳ 2017-2022