Thông Báo Tổ Bảo Vệ Công ty có nhặt được một món nữ trang của khách hàng đánh rơi tại Phòng Tiếp khách hàng.

13/09/2017 2:44:25 p.m.