Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

20/04/2016 9:15:39 a.m.

Sáng ngày 11/4/2016, tại Hội trường lầu 4 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 với sự tham dự của 110 cổ đông tương ứng với 10.277.479 cổ phần, chiếm tỉ lệ 79,06% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại đại hội, cổ đông đã có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT và Ban Giám Đốc công ty về một số nội dung như cổ tức, kế hoạch kinh doanh và tài chính năm 2016, sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Sau khi nghe HĐQT giải trình và nêu 1 số giải pháp và phương hướng thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016; Cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung:

  • Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015

  • Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

  • Kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2016

  • Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

  • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ( sửa đổi, bổ sung lần 3 )

 

Đoàn chủ tịch đại hội

 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp – Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Ông. Lê Trọng Hiếu  –UV. HĐQT/Giám đốc Công ty báo cáo kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và kế hoạch tài chính 2016

 

Bà. Lê Thị Thanh Tâm – UV.HĐQT/Phó Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015