Thông báo về kết quả chỉ định thầu. Gói thầu:Mua sắm thiết bị tường lửa năm 2017.Thuộc dự án: cung cấp thiết bị tường lửa.

10/10/2017 1:56:51 p.m.