ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.

7/05/2018 4:56:21 p.m.

 

Sáng ngày 27/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, số 97 Phạm Hữu Chí P.12 Q.5, TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham dự của 63 cổ đông tương ứng với 9.861.496 cổ phần, chiếm tỉ lệ 75,86% trên tổng số13 triệu cổ phần của 548 cổ đông được mời tham dự Đại hội .

Tại Đại hội, các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết với kết quả 100% thống nhất  thông qua các nội dung:

-  Báo cáo kết quả tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

-  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2018.

-  Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 theo ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

-  Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn (sửa đổi, bổ sung lần 4)

-   Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.

-   Quỹ thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý không chuyên trách.

Cũng tại Đại hội, căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn, quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 và kết quả bầu cử,đại hội đã thống nhất bầu bổ sung ông Huỳnh Tuấn Anh vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số phiếu bầu 98,42% số phiếu bầu/tổng số cổ phần dự họp

    Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Chợ Lớn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 thành viên

  1. Ông Nguyễn Văn Dũng       -Chủ tịch HĐQT Công ty
  2. Ông Huỳnh Tuấn Anh          -Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty
  3. Ông Trần Quang Minh         -Thành viên HĐQT
  4. Ông Đặng Đức Hiền            -Thành viên HĐQT
  5. Ông Trần Văn Châu            -Thành viên HĐQT
  6. Ông Lê Huy Hùng               -Thành viên HĐQT
  7. Ông Nguyễn Thanh Phong   -Thành viên HĐQT

 Hội đồng quản trị công ty cũng đã thống nhất bổ nhiệm Ông Huỳnh Tuấn Anh đảm nhận chức vụ Giám đốc Công ty thay cho Ông Lê Trọng Hiếu chuyển công tác khác.

 

 Đoàn chủ tịch đại hội

Ban HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt đại hội