TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phân Đình Thông, đường số 1,2,3,3D,5,5D,7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (từ nhà số 519 đến An Dương Vương bên dãy số lẻ), An Dương Vương (từ đường số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An LẠc Quận Bình Tân, đường số 22A, 24A,27,29,33 Phường 11, đường số 31,38,43,59 Phường 10, đường An Dương Vương (từ Kinh Dương Vương đến đường số 1 bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10,11 Quận 6 từ 09h00 ngày 11/05/2018 đến 11h00 ngày 11/05/2018.

10/05/2018 10:04:36 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Lê Công Phép, Nguyễn Hới, Phân Đình Thông, đường số 1,2,3,3D,5,5D,7 KDC Lý Chiêu Hoàng, đường Kinh Dương Vương (từ nhà số 519 đến An Dương Vương bên dãy số lẻ), An Dương Vương (từ đường số 1 đến cầu Mỹ Thuận) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường An LẠc Quận Bình Tân, đường số 22A, 24A,27,29,33 Phường 11, đường số 31,38,43,59 Phường 10, đường An Dương Vương (từ Kinh Dương Vương đến đường số 1 bên dãy số lẻ) và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường 10,11 Quận 6 từ 09h00 ngày 11/05/2018 đến 11h00 ngày 11/05/2018.