TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Phan Anh bên dãy số lẻ), Phan Anh (từ tân Hòa Đông đến Hương Lộ 2), Tân Hòa Đông (bên dãy số chẵn từ Phan Anh đến Hương Lộ 2), Đình Nghi Xuân, Liên Khu 2-5, Liên Khu 5-10-11, Liên Khu 5-11-12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 14h00 ngày 15/5/2018 đến 17h00 ngày 15/5/2018 và 22h30 ngày 15/5/2018 đến 05h00 ngày 16/5/2018.

14/05/2018 10:18:39 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Hương Lộ 2 (từ Tân Hòa Đông đến Phan Anh bên dãy số lẻ), Phan Anh (từ tân Hòa Đông đến Hương Lộ 2), Tân Hòa Đông (bên dãy số chẵn từ Phan Anh đến Hương Lộ 2), Đình Nghi Xuân, Liên Khu 2-5, Liên Khu 5-10-11, Liên Khu 5-11-12 và các đường, hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 14h00 ngày 15/5/2018 đến 17h00 ngày 15/5/2018 và 22h30 ngày 15/5/2018 đến 05h00 ngày 16/5/2018.