TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường 1,2,3,4 quận 8 từ 22h00 thứ 3 ngày 15/05/2018 đến 05h00 thứ 4 ngày 16/5/2018, từ 22h00 thứ 4 ngày 16/05/2018 đến 05h00 thứ 5 ngày 17/5/2018 và từ 22h00 thứ 5 ngày 17/5/2018 đến 05h00 thứ 6 ngày 18/5/2018.

14/05/2018 4:24:53 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường 1,2,3,4 quận 8 từ 22h00 thứ 3 ngày 15/05/2018 đến 05h00 thứ 4 ngày 16/5/2018, từ 22h00 thứ 4 ngày 16/05/2018 đến 05h00 thứ 5 ngày 17/5/2018 và từ 22h00 thứ 5 ngày 17/5/2018  đến 05h00 thứ 6 ngày 18/5/2018.