TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và acsc tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng -Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang-Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm) từ 9h00 thứ tư ngày 16/5/2018 đến 13h00 thứ tư ngày 16/5/2018.

14/05/2018 4:53:22 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và acsc tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Nguyễn Văn Luông (Hồng Bàng -Hậu Giang), đường Hồng Bàng (Nguyễn Văn Luông - Lò Gốm), đường Lò Gốm (Hậu Giang-Hồng Bàng), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông-Lò Gốm) từ 9h00 thứ tư ngày 16/5/2018 đến 13h00 thứ tư ngày 16/5/2018.