TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) phường 10 quận 8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) phường 10 quận 8, đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng-Chánh Hưng) phường 10 quận 8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) phường 10 quận 8, từ 8h30 đến 11h30 thứ 4 ngày 16/5/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) phường 10 quận 8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng- Chánh Hưng) phường 10 quận 8, đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng-Chánh Hưng) phường 10 quận 8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) phường 10 quận 8, từ 8h30 đến 11h30 thứ 4 ngày 16/5/2018.