TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Bà Hom (Kinh Dương Vương-An Dương Vương), đường An Dương Vương (Bà Hom - Tân Hòa Đông), đường Tân Hòa Đông (Kinh Dương Vương-An Dương Vương) từ 09h00 thứ sáu ngày 18/05/2018 đến 13h00 thứ sáu ngày 18/05/2018.

17/05/2018 1:43:14 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Bà Hom (Kinh Dương Vương-An Dương Vương), đường An Dương Vương (Bà Hom - Tân Hòa Đông), đường Tân Hòa Đông (Kinh Dương Vương-An Dương Vương) từ 09h00 thứ sáu ngày 18/05/2018 đến 13h00 thứ sáu ngày 18/05/2018.