TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau:đường Kinh Dương Vương (số lẻ) (Vòng xoay Phú Lâm- An Dương Vương), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ) (Vòng xoay Phú Lâm-Hậu Giang), đường Hậu Giang (số chẵn) (Nguyễn Văn Luông - An Dương Vương) từ 10h00 thứ năm ngày 24/5/2018 đến 14h00 thứ năm ngày 24/05/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau:đường Kinh Dương Vương (số lẻ) (Vòng xoay Phú Lâm- An Dương Vương), đường Nguyễn Văn Luông (số lẻ) (Vòng xoay Phú Lâm-Hậu Giang), đường Hậu Giang (số chẵn) (Nguyễn Văn Luông - An Dương Vương) từ 10h00 thứ năm ngày 24/5/2018 đến 14h00 thứ năm ngày 24/05/2018.