Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 (Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/06.2018)

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây