Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII)

16/11/2018 4:11:15 p.m.

Thực hiện kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ bảy (Khóa XII).

Ngày 05/7/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước đã tổ chức tại đơn vị về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về việc cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28-NQ/TW chính sách BHXH.

Đã có 83/87 cán bộ đảng viên (tỷ lệ 95,40%) trong đảng bộ đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết. Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn còn tuyên truyền bằng các hình thức khác như phổ biến trên công văn điện tử của đơn vị, dán bản tin... nhằm phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

 

Quang cảnh hội nghị