NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ ĐƠN GIÁ MUA SỈ CHO KHỐI LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ VƯỢT KẾ HOẠCH NĂM 2018

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây