TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Lạc từ 22h00 thứu tư ngày 01/8/2018 đến 04h30 thứ năm ngày 02/8/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường An Lạc từ 22h00 thứu tư ngày 01/8/2018 đến 04h30 thứ năm ngày 02/8/2018.