TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Khu dân cư Bình Trị Đông 28Ha, Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 10h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 17h00 thứ sáu ngày 03/8/2018, từ 10h00 thứ hai ngày 06/8/2018 đến 17h00 thứ sáu ngày 06/8/2018 và từ 10h00 thứ ba ngày 07/8/2018 đến 17h00 thứ ba ngày 07/8/2018 .

1/08/2018 4:31:49 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: Khu dân cư Bình Trị Đông 28Ha, Phường Bình Trị Đông B Quận Bình Tân từ 10h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 17h00 thứ sáu ngày 03/8/2018, từ 10h00 thứ hai ngày 06/8/2018 đến 17h00 thứ sáu ngày 06/8/2018 và từ 10h00 thứ ba ngày 07/8/2018 đến 17h00 thứ ba ngày 07/8/2018 .