TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: đường Nguyễn Văn Luông (Lý Chiêu Hoàng - Hậu Giang), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - An Dương Vương), đường An Dương Vương ( Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng), đường Lý Chiêu Hoàng ( An Dương Vương - Nguyễn Văn Luông) từ 22h00 thứ năm ngày 02/8/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 và từ 22h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 05h00 thứ bảy ngày 04/8/2018.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường: đường Nguyễn Văn Luông (Lý Chiêu Hoàng - Hậu Giang), đường Hậu Giang (Nguyễn Văn Luông - An Dương Vương), đường An Dương Vương ( Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng), đường Lý Chiêu Hoàng ( An Dương Vương - Nguyễn Văn Luông) từ 22h00 thứ năm ngày 02/8/2018 đến 05h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 và từ 22h00 thứ sáu ngày 03/8/2018 đến 05h00 thứ bảy ngày 04/8/2018.