Thông Báo căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Kể từ đầu tháng 8 năm 2018 Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn sẽ phát hành hóa đơn điện tử cho công tác gắn mới, dời, bồi thường, kiểm định, bấm chì, truy thu tiền nước ..."

2/08/2018 9:11:53 a.m.

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: