TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1,2,3,4 Quận 8 từ 22h00 thứ 2 ngày 06/8/2018 đến 05h00 thứ 3 ngày 07/8/2018.

7/08/2018 10:04:22 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 1,2,3,4 Quận 8 từ 22h00 thứ 2 ngày 06/8/2018 đến 05h00 thứ 3 ngày 07/8/2018.