TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm, tuyến đường sau: đường Tạ Quang Bửu ( Liên Tỉnh 5 đến Trạm Biến Áp 110kv Phú Định) Phường 6 Quận 8, đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn) ( Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu) Phường 6 Quận 8, đường Bùi Minh Trực (số lẻ) ( Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) Phường 6 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 thứ 4 ngày 08/8/2018.

7/08/2018 2:26:35 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm, tuyến đường sau: đường Tạ Quang Bửu ( Liên Tỉnh 5 đến Trạm Biến Áp 110kv Phú Định) Phường 6 Quận 8, đường Liên Tỉnh 5 (dãy số chẵn) ( Bùi Minh Trực đến Tạ Quang Bửu) Phường 6 Quận 8, đường Bùi Minh Trực (số lẻ) ( Liên Tỉnh 5 đến cuối đường) Phường 6 Quận 8 từ 8h30 đến 11h00 thứ 4 ngày 08/8/2018.