TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (Chánh Hưng đến Lê Quang Kim) Phường 9 Quận 8, đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim) Phường 9 Quận 8, đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú đến Ba Đình) Phường 9 Quận 8 từ 08h30 đến 11h00 thứ 2 ngày 13/8/2018.

9/08/2018 4:41:07 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Ba Đình (Chánh Hưng đến Lê Quang Kim) Phường 9 Quận 8, đường Hưng Phú (số chẵn)(Chánh Hưng đến Lê Quang Kim) Phường 9 Quận 8, đường Chánh Hưng (số lẻ) (Hưng Phú đến Ba Đình) Phường 9 Quận 8 từ 08h30 đến 11h00 thứ 2 ngày 13/8/2018.