Thông báo Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 Quận 8 từ 21h00 thứ 3 ngày 21/8/2018 đến 05h00 thứ 4 ngày 22/8/2018.

Thông báo Tạm ngưng cung cấp nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 Quận 8 từ 21h00 thứ 3 ngày 21/8/2018 đến 05h00 thứ 4 ngày 22/8/2018.