BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

15/08/2018 3:54:42 p.m.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán) xem chi tiết tại đây:

Bản giải trình chi tiêu tài chính quý II năm 2018 (sau kiểm toán) xem chi tiết tại đây:

bản giải trình các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2018(sau kiểm toán) xem chi tiết tại đây: