Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2018 về ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018

5/09/2018 4:52:41 p.m.

Vui lòng xem chi tiết tại đây