Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 05/9/2018 về ký kết hợp đồng mua bán sỉ nước sạch qua đồng hồ tổng và hợp đồng thuê tài sản hoạt động năm 2018

Vui lòng xem chi tiết tại đây