TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Phan Văn Khỏe (2 bên) (Minh Phụng-Phạm Đình Hổ), đường Hậu Giang (2 bên)(Minh Phụng-Phạm Đình Hổ), đường Mai Xuân Thưởng (2 bên) (Lê Quang Sung- Phan Văn Khỏe), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Minh Phụng-Phạm Đình Hổ) từ 22h00 thứ tư ngày 12/9/2018 đến 05h00 thứ năm ngày 13/9/2018.

12/09/2018 2:08:45 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Phan Văn Khỏe (2 bên) (Minh Phụng-Phạm Đình Hổ), đường Hậu Giang (2 bên)(Minh Phụng-Phạm Đình Hổ), đường Mai Xuân Thưởng (2 bên) (Lê Quang Sung- Phan Văn Khỏe), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Minh Phụng-Phạm Đình Hổ) từ 22h00 thứ tư ngày 12/9/2018 đến 05h00 thứ năm ngày 13/9/2018.