TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Hậu Giang (số chẵn)(Minh Phụng-Mai Xuân Thưởng), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Minh Phụng-Mai Xuân Thưởng) từ 9h00 thứ sáu ngày 14/9/2018 đến 12h00 thứ sáu ngày 14/9/2018.

13/09/2018 4:31:12 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Hậu Giang (số chẵn)(Minh Phụng-Mai Xuân Thưởng), đường Lê Quang Sung (số lẻ)(Minh Phụng-Mai Xuân Thưởng) từ 9h00 thứ sáu ngày 14/9/2018 đến 12h00 thứ sáu ngày 14/9/2018.