TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) Phường 10 Quận 8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng-Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8, đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng-Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) Phường 10 Quận 8 từ 8h30 đến 11h30 thứ 3 ngày 18/9/2018.

14/09/2018 10:31:02 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: đường Dã Tượng (Nguyễn Duy-Hưng Phú) Phường 10 Quận 8, đường Nguyễn Duy (Dã Tượng-Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8, đường Hưng Phú (số lẻ) (Dã Tượng-Chánh Hưng) Phường 10 Quận 8, đường Chánh Hưng (số chẵn)(Nguyễn Duy-Hưng Phú) Phường 10 Quận 8 từ 8h30 đến 11h30 thứ 3 ngày 18/9/2018.