TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12,15 quận 5 từ 9h30 thứ ba ngày 18/9/2018 đến 14h00 thứ ba ngày 18/9/2018. Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 10 quận 5 từ 9h30 thứ tư ngày 19/9/2018 đến 12h00 thứ tư ngày 19/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 11 quận 5 từ 12h30 thứ tư ngày 19/9/2018 đến 16h00 thứ tư ngày 19/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 13 quận 5 từ 9h30 thứ năm ngày 20/9/2018 đến 12h00 thứ năm ngày 20/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 quận 5 từ 12h30 thứ năm ngày 20/9/2018 đến 16h00 thứ năm ngày 20/9/2018.

14/09/2018 10:39:45 a.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước hai bên đường và các tuyến hẻm thuộc các tuyến đường sau: toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 12,15 quận 5 từ 9h30 thứ ba ngày 18/9/2018  đến 14h00 thứ ba ngày 18/9/2018. Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 10 quận 5 từ 9h30 thứ tư ngày 19/9/2018 đến 12h00 thứ tư ngày 19/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 11 quận 5 từ 12h30 thứ tư ngày 19/9/2018 đến 16h00 thứ tư ngày 19/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 13 quận 5 từ 9h30 thứ năm ngày 20/9/2018 đến 12h00 thứ năm ngày 20/9/2018.Toàn bộ các tuyến đường, hẻm trên địa bàn Phường 14 quận 5 từ 12h30 thứ năm ngày 20/9/2018 đến 16h00 thứ năm ngày 20/9/2018.