QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BẢNG GIÁ DỜI NHANH, BỒI THƯỜNG, ĐÓNG MỞ NƯỚC ĐHN

Vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây: