TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Hương Lộ 2(từ Tân Hòa Đông đến Phan Anh bên dãy số lẻ), Phan Anh (từ Tân Hòa Đông đến Hương Lộ 2), Tân Hòa Đông (bên dãy số chẵn từ Phan Anh đến Hương Lộ 2), Đình Nghi Xuân , Liên khu 2-5, Liên khu 5-10-11, Liên khu 5-11-12 và các đường , hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 11/10/2018 đến 11h30 ngày 11/10/2018.

8/10/2018 3:51:57 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước tuyến đường Hương Lộ 2(từ Tân Hòa Đông đến Phan Anh bên dãy số lẻ), Phan Anh (từ Tân Hòa Đông đến Hương Lộ 2), Tân Hòa Đông (bên dãy số chẵn từ Phan Anh đến Hương Lộ 2), Đình Nghi Xuân , Liên khu 2-5, Liên khu 5-10-11, Liên khu 5-11-12 và các đường , hẻm nhánh của các tuyến đường trên thuộc khu vực Phường Bình Trị Đông Quận Bình Tân từ 8h30 ngày 11/10/2018 đến 11h30 ngày 11/10/2018.