TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Phú Thứ (Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt), đường Gia Phú (Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (Gia Phú -Võ Văn Kiệt) từ 22h00 ngày 10/10/2018 đến 05h00 ngày 11/10/2018, từ 22h00 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018 và từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 05h00 ngày 13/10/2018.

8/10/2018 3:58:11 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Phạm Phú Thứ (Phạm Văn Chí-Võ Văn Kiệt), đường Gia Phú (Phạm Phú Thứ- Cao Văn Lầu), đường Mai Xuân Thưởng (Gia Phú -Võ Văn Kiệt) từ 22h00 ngày 10/10/2018 đến 05h00 ngày 11/10/2018, từ 22h00 ngày 11/10/2018 đến 05h00 ngày 12/10/2018 và từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 05h00 ngày 13/10/2018.