TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (đoạn từ Cây Sung đến Ngô Sỹ Liên) từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 05h00 ngày 13/10/2018 và từ 22h00 ngày 13/10/2018 đến 05h00 ngày 14/10/2018.

11/10/2018 2:19:34 p.m.

TB Tạm ngưng cung cấp nước đường Bến Bình Đông (đoạn từ Cây Sung đến Ngô Sỹ Liên) từ 22h00 ngày 12/10/2018 đến 05h00 ngày 13/10/2018 và từ 22h00 ngày 13/10/2018 đến 05h00 ngày 14/10/2018.